Oferta

 

Klienci biznesowi

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW

Kancelaria oferuje klientom korporacyjnym kompleksową obsługę prawną od etapu rozpoczynania działalności gospodarczej, zakładania spółek i ich oddziałów oraz fundacji, stowarzyszeń, jak i bieżącej działalności.

Prowadzimy obsługę prawną niezbędną w bieżącym funkcjonowaniu firmy, w tym m.in.:

 • przygotowywanie opinii i ekspertyz
 • opracowanie analiz prawnych, projektów umów i kontraktów
 • przygotowanie projektów aktów wewnętrznych, tj. regulaminów, uchwał itp.

Obsługa firm obejmuje również prowadzenie negocjacji dotyczących kontraktów. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami administracji, organami podatkowymi, organami egzekucyjnymi, sądami – od przygotowania stosownych dokumentów, po reprezentację procesową. Prowadzimy także windykację należności.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

RODO – zabezpiecz dane osobowe w swojej firmie.

Od lat zajmuję się prawnym zabezpieczeniem danych osobowych. Kancelaria oferuje w tym zakresie:

 • konsultacje – analizę zgodności rozwiązań wykorzystujących dane osobowe
 • przygotowanie dokumentacji związanej z systemem przetwarzania danych osobowych
 • audyty sprawdzające poziom wdrożenia procedur przetwarzania danych osobowych wynikających m.in. z RODO
 • reprezentację w postępowaniach zarówno przed organami władzy publicznej, jak i sądami w sprawach dot. przetwarzania danych osobowych
 • szkolenia na których dzielę się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi wymagań wynikających z przepisów
 • pełnienie funkcji IOD w firmie

REJESTRACJA ZNAKÓW TOWAROWYCH, OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, OBSŁUGA BRANŻY E-COMMERCE

Chronione znaki towarowe stanowią fundament do budowy silnej marki na rynku. Aby pomóc naszym Klientom w tym zakresie, prowadzimy kompleksowe postępowania związane z ochroną znaków towarowych. Obsługujemy Klientów w bardzo szerokim spektrum działań, korzystając z naszego doświadczenia, a także specjalistycznej wiedzy.

Kancelaria oferuje w tym zakresie:

 • zgłoszenie znaków towarowych do ochrony prawnej w Urzędzie Patentowym RP (ochrona na terytorium Polski) oraz Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – EUIPO w Alicante (ochrona na terytorium państw członkowskich UE)
 • sporządzenie pism na etapie przedsądowym w sprawach naruszeń praw wyłącznych do znaków towarowych
 • przygotowanie opinii prawnych związanych z używaniem znaków towarowych lub roszczeniami innych podmiotów
 • prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP (UP RP), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (ETS) oraz sądami administracyjnymi
 • opracowanie umów licencyjnych oraz regulaminów znaków towarowych
 • dokonywanie zmian w rejestrach krajowych i wspólnotowych
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów w tematyce ochrony własności intelektualnej

Prawo własności przemysłowej, w szczególności w zakresie ochrony znaków towarowych, prawo autorskie, regulacje w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także ochrony dóbr osobistych Klientów, stanowi jedną z rozwijających się praktyk. Wyzwania przed jakimi stoją Klienci Kancelarii związane z silną konkurencją rynkową, jak i potrzeba wsparcia prawnego dla tzw. start-upów, dała impuls do ciągłego pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie.

Przygotowujemy kompleksowo regulaminy sklepów internetowych, portali internetowych, i aplikacji mobilnych. Prowadzimy sprawy związane ze sporami z użytkownikami portali oraz konsumentami.
Prowadzimy bieżącą obsługę branży e-commerce i branży kreatywnej, w której potrzeba poszanowania i ochrony praw autorskich jest nierzadko kwestią kluczową.

PRAWNA OBSŁUGA GASTRONOMII, HORECA ORAZ PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI

Pomoc prawna, którą proponuję firmom i osobom fizycznym z branży żywnościowej oraz HoReCa, polega przede wszystkim na:

 • analizie umów
 • negocjacjach z kontrahentami w zakresie zawieranych umów
 • sporządzaniu opinii prawnych dotyczących produktów spożywczych, dla których zastosowanie ma ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia – w tym opiniowanie procedur dopuszczania do obrotu produktów spożywczych, opiniowanie informacji umieszczonych na opakowaniu produktu
 • świadczeniu pomocy prawnej w zakresie oceny prawnej stosowanej lub planowanej przez klienta reklamy i marketingu, opinie i weryfikacja reklamy produktów, reklamy korporacyjnej i akcji promocyjnych w zakresie ich zgodności z przepisami prawa. Wydajemy opinie prawne dotyczące etykietowania – analiza etykiet krajowych, analiza etykiet międzynarodowych
 • tworzeniu w oparciu o ustalenia z klientami umów handlowych dostosowanych do konkretnego modelu biznesowego oraz specyfiki branży spożywczej – m.in. umowy dystrybucyjnej, umowy partnerskiej, umowy agencyjnej, umowy franczyzowej
 • prowadzeniu spraw przed sądami i organami administracji publicznej w postępowaniach kontrolnych oraz dotyczących uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, a także przed organami inspekcji sanitarnej
 • doradztwie prawnym, dotyczącym np. koncepcji franczyzowej, co obejmuje nadzór prawny nad rozwojem sieci franczyzowej, czy też przygotowanie i analiza umowy franczyzy oraz listu intencyjnego

 

Klienci indywidualni

PRAWO CYWILNE

Kancelaria oferuje klientom kompleksową obsługę prawną w sprawach o:

 • odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • ustanowienie służebności gruntowych
 • sprawy dotyczące nieruchomości
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • odszkodowania za zmarnowany urlop od biura podróży (organizatora imprezy)
 • odszkodowania z wypadków komunikacyjnych
 • odszkodowania za opóźnienie/odwołanie lotu
 • sprawy o zasiedzenie
 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • sprawy o nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy

PRAWO SPADKOWE

Pomagamy Naszym klientom w takich sprawach jak:

 • otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku (w tym połączony ze zniesieniem współwłasności)
 • odpowiedzialność za długi spadkowe
 • odrzucenie spadku przez małoletniego
 • zachowek
 • odrzucenie spadku przez osoby zamieszkałe poza granicami Polski

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • reprezentacja przed organami publicznymi
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji

PRAWO PRACY

Pomagamy Naszym klientom w takich sprawach jak:

 • sprawy o wynagrodzenie
 • sprawy o odszkodowanie
 • sprawy o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne
 • sprawy o nawiązanie umowy o pracy
 • odwołania od decyzji organu rentowego (ZUS i KRUS)
 • wypadki przy pracy
 • przywrócenie do pracy
 • zapłata odprawy pieniężnej lub nagrody jubileuszowej