Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”).

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Paweł Gudel, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Gudel z siedzibą w Białymstoku Al. Solidarności 13 lok. 1, 15-751 Białystok, NIP: 5423077691.

Cele przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach: a) udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pośrednictwem formularz kontaktowego wiadomość – podstawą prawną przetwarzania niniejszych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) podjęcia działań przed zawarciem, zawarcie i wykonanie umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
c) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
d) ewentualnego zabezpieczenia oraz dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
e) utrzymywania korespondencji mailowej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

Udostępnianie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, tj. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, zewnętrznym firmom pocztowym, kurierskim lub księgowym, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia, w przypadku realizacji płatności bankom oraz innym podmiotom o ile obowiązek taki przewidują powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku skorzystania przez Ciebie z formularza kontaktowego, Twoje dane nie będą przekazywane inne podmiotom – za wyjątkiem podmiotu obsługującego formularz oraz pocztę e-mail, z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Zakres przetwarzania danych osobowych to: imię i nazwisko oraz adres e-mail, numer NIP, wszelkie inne dane, które zostaną przekazane w korespondencji mailowej, a także inne dane umieszczane na fakturach i innych dokumentach księgowych. Ewentualnie inne dane przekazane w dokumentacji niezbędnej do prawidłowego wykonania czynności przed zawarciem umowy lub prawidłowego wykonania umowy zlecenia. W przypadku skorzystania przez Ciebie z formularza kontaktowego, będę przetwarzał Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będę przechowywał przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały one przekazane oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności w związku z okresem przechowania dokumentów rozliczeniowych. Danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym danych osobowych nie będę przechowywał dłużej niż przez 2 miesiące – po tym okresie zostaną one usunięte.

Prawa użytkowników

Przysługuje Ci prawo do dostępu do danych osobowych, a ponadto możesz w każdym czasie zwrócić się do mnie pisemnie albo na adres: biuro@kancelariagudel.pl z żądaniem:

– sprostowania lub usunięcia danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody – możesz ją cofnąć w dowolnym momencie, informując mnie o tym – przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzam Twoje dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa jesteś uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jesteś zobowiązany do ich podania, przy czym bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twoją wiadomość e-mail, podjąć działań związanych z zawarciem jak i wykonaniem umowy oraz utrzymywaniem korespondencji mailowej.Twoje dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.