Wakacje zmarnowane przez koronawirusa? Uzyskaj zwrot części wydatków za wycieczkę.

26.04.2022

Nawet pandemia koronawirusa nie zwalnia organizatora imprezy turystycznej z obowiązku zwrotu części ceny wycieczki, w przypadku zmarnowanych wakacji. Jeśli Twój urlop został skrócony przez koronawirusa, uzyskaj zwrot części poniesionych kosztów za wycieczkę.

Nasi klienci, których wakacje rozpoczęły się w marcu 2020 r. tj. w czasie wybuchu pandemii koronawirusa, uzyskali zwrot części ceny wyjazdu z biura podróży. Pobyt został skrócony i po kilku dniach wypoczynku, klienci musieli wrócić do Polski. Reprezentowaliśmy klientów w sprawach z biurami podróży, zarówno na etapie przedsądowym jak i w postępowaniu procesowym. Uzyskaliśmy zwrot proporcjonalnej części zapłaconej ceny wycieczki, za skrócenie wakacji. Przekonaliśmy sąd do przedstawionych przez nas argumentów, które prowadziły do konieczności uznania, że nawet w przypadku tzw. siły wyższej, organizator imprezy turystycznej może odpowiadać za nieprawidłowości w wykonaniu imprezy turystycznej i zapewnieniu usług turystycznych opisanych w umowie.

Należy pamiętać, że organizator imprezy turystycznej na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, obowiązany jest do zwrotu podróżnemu kwoty tytułem obniżenia ceny wycieczki za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem podróżnego. Jak przytoczył sąd w uzasadnieniu wydanego orzeczenia, „wystąpienie nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w postaci epidemii nie zwalniało zaś pozwanego z obowiązku obniżenia ceny, a jedynie z obowiązku zapłaty zadośćuczynienia lub odszkodowania – co wynika wprost z treści art. 50 ust. 2 i 3 ww. ustawy”.

Tak więc, jeśli nawet niezgodność z umową była spowodowana na skutek takich okoliczności jak pandemia koronawirusa, uczestnicy wycieczki mają możliwość uzyskania zwrotu części kwoty zapłaconej za wycieczkę z biurem podróży.

Zapraszamy do kontaktu w przypadku jakichkolwiek niezgodności Państwa wycieczki z umową zawartą z biurem podróży.

Radca Prawny Paweł Gudel